Rest of County Oweninny Community Benefit Fund Scheme 2020 – Open for Applications

Mayo County Council invite applications from qualifying Community Groups from outside the defined Oweninny Windfarm Benefit Fund Target Area for funding under the Rest of County Oweninny Wind Farm Community Benefit Fund.

Application forms and supporting documentation can be accessed from Community & Integrated Development Section, Mayo County Council by email request to [email protected]

 

Fully completed application forms are required to be submitted by email to [email protected]

by 5pm Friday 30th of October 2020.

Please refer any queries by email to [email protected]

Qualifying categories: 

For a submission to be considered for funding under the Scheme it must satisfy at least one of the following categories:

Amenities; Culture/Heritage; Education; Recreation/Health; Social Inclusion; Community Development; Environment.

Qualifying criteria: 

A qualifying criterion applies, including membership of the PPN.

Benefitting entity is required to be a Community based voluntary / enterprise organisation

and providing benefit to people and communities in Co. Mayo outside of the defined Target Area.

Further details including a map of the defined target area are available on MAYO.ie

OCBF Supporting Doc 2020 RoC OCBF App Form 2020 RoC Targeted Area1

 

Ciste Sochair Pobail Abhainn Eidhní don chuid eile den chontae – Ar oscailt le haghaidh iarratas

 

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag cur fáilte roimh iarratais ó Ghrúpaí Pobail incháilithe ó thaobh amuigh de Sprioc-cheantar sainnithe Chiste Sochair Fheirm Ghaoithe Abhainn Eidhní le haghaidh maoinithe faoin gCiste Sochair Pobail Fheirm Ghaoithe Abhainn Eidhní don chuid eile den Chontae.

Is féidir foirmeacha iarratais agus cáipéisí tacaíochta a fháil ón Rannóg Pobail agus Forbartha Comhtháite, Comhairle Contae Mhaigh Eo trí ríomhphost a chur chuig [email protected]

 

Is gá foirmeacha iarratais agus iad comhlánaithe ina n-iomláine a chur ar ríomhphost chuig [email protected]

faoi 5pm  hAoine, 30 Deireadh Fómhair 2020.

Cuir ceist ar bith ar ríomhphost chuig [email protected]

Catagóir cháilithe

Le go gcuirfear moladh san áireamh le haghaidh maoinithe faoin Scéim, ní mór dó ar a laghad ceann amháin de na catagóirí seo a chomhlíonadh:

Áiseanna; Cultúr/Oidhreacht; Oideachas; Caitheamh Aimsire /Sláinte; Ionchuimsiú Sóisialta; Forbairt Pobail; Comhshaol.

Critéir Cháilitheachta

Baineann critéar cáilitheachta, a áiríonn ballraíocht de chuid an PPN.

Is gá gur eagraíocht dheonach /fhiontraíoch phobalbhunaithe é an t-eintiteas leasmhar a théann chun sochair daoine agus pobail i Maigh Eo taobh amuigh den Sprioc-cheantar sainnithe.

 

Tá tuilleadh sonraí, léarscáil den sprioc-cheantar sainnithe ina measc, ar fáil ar MAYO.ie